Ochrona danych, RODO

Obowiązek informacyjny

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Rubciak – zarządca sukcesyjny F.H.U. Twój Optyk Beata Bagińska-Rubciak w spadku z siedzibą w Łodzi (90-273), ul. Rewolucji 1905 r. nr 6, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosi o kontakt pod adresem e-mail: twojoptyk.baginskarubciak@gmail.com lub na adres siedziby wskazany powyżej.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO

b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO

c. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

d. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego

e. współpracy z Państwem w celu świadczenia usług przez Państwa

4. Państwa dane możemy przekazywać:

a. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

c. innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie przez który możecie Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie są przekazywane do państw trzecich.

7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.